Integritets- och dataskyddspolicy

Genom användande av Allt om Cupcakes tjänster godkänner och samtycker kunden till denna integritets- och dataskyddspolicy.

1. Personuppgiftsansvarig

Allt om Cupcakes (och dess ansvariga företag Besma AB), org.nr. 559203-6056, Rundelsgatan 19, 21136 Malmö, är ansvarig för de personuppgifter vilka behandlas inom företagets tjänster.

2. Hantering av personuppgifter

Skyddet av kundens integritet är prioriterat av Allt om Cupcakes. Alla uppgifter som sparas om kunden hanteras i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR). Denna förordningen syftar till att skydda kunden mot att dennes personliga integritet skall kränkas vid hantering av personuppgifter. Därför sparas inga uppgifter längre än vad som av företaget anses skäligt. En stor del av informationen raderas omgående, medan andra delar av information om kunden sparas en tid beroende på vad informationen ska användas till, vänligen se punkt 4 Ändamål, eller om lagen kräver av oss att informationen sparas. Viss information om kunden måste även föras över till tredje part då vi anlitar exempelvis leverantörer för att leverera de varor som kunden beställt utav oss.

3. Personuppgifter som samlas in.

De personuppgifter som kan samlas in är de uppgifter kunden lämnar i dennes kontakt med Allt om Cupcakes. Detta inkluderar den information som lämnas i samband med köp på alltomcupcakes.se, information som lämnas i samband med registrering av kundkonto på alltomcupcakes.se eller information som av kund på annat sätt lämnas till Allt om Cupcakes. Informationen kan inkludera, men är inte begränsad till, kundens namn, kontaktadress, e-postadress, telefonnummer, uppgifter om beställningar från Allt om Cupcakes, transaktioner som kunden genomför mot företaget, uppgifter från kundundersökningar, uppgifter från eventuella tävlingar eller kampanjer, eller uppgifter som lämnas i kontakt med kundtjänst. All korrespondens mellan Allt om Cupcakes och kund kan komma att registreras. Information kan även sparas i samband med webbplatsbesök, vänligen se punkt 4.3 Cookies. Utöver detta kan även uppgifter från kreditupplysningsföretag samlas samt uppgifter från bedrägeriförebyggande instanser.

3.1 Kreditkortsinformation.

Kreditkortsinformation lagras inte av Allt om Cupcakes efter genomförd transaktion. Däremot kan betalningsgateway-leverantören (Klarna) som Allt om Cupcakes använder sig utav lagra information nödvändig i syfte att processa betalningar som kund gör via webbplatsen www.alltomcupcakes.se, göra återbetalningar samt hantera kundtjänst i ärenden gällande betalning och återbetalning.

4. Ändamål

De ändamål som Allt om Cupcakes sparar personuppgifter för inkluderar, men är ej begränsade till:

4.1 Marknadsföring.

Uppgifter om kunden sparas för administrering och hantering av marknadsföring, förfrågningar samt nyhetsbrev till kunder som har godkänt detta.

4.2 Tjänsteutveckling.

I syfte att utveckla tjänsten alltomcupcakes.se används vissa kunduppgifter för olika analyser vad gäller den marknad som alltomcupcakes.se riktar sig mot.

4.3 Cookies.

Allt om Cupcakes använder cookies på www.alltomcupcakes.se. Det innebär att uppgifter om besök på webbplatsen, inklusive IP-adress, operativsystem och webbläsare m.m. samlas in. Detta görs i syfte att förebygga samt förhindra bedrägerier, såväl som administrativa ändamål exempelvis förbättra användbarheten och navigeringen på webbplatsen m.m. 

4.4 Administration av avtal m.m.

De uppgifter om kunden som behöver behandlas i syfte att uppfylla de skyldigheter företaget har enligt avtal och gällande lagstiftning sparas. Uppgifter kan även behandlas om så begärts av kund för att vidta åtgärder, innan avtal ingås eller under löpande avtalsperiod. Hur avtalet fullföljs påverkar hur uppgifter hanteras.

5. På vilken laglig grund samt hur personuppgifter används.

Personuppgifter används uteslutande för att uppfylla de rättsliga förpliktelser företaget står under, för att följa avtalsförpliktelser, samt för att till kund ge service, leverans, erbjudanden (inklusive direktmarknadsföring) och möjlighet till tillgänglig och enkel användning av tjänsten alltomcupcakes.se.

Kunden kan i vissa fall bli ombedd att lämna samtycke till att vissa personuppgifter samlas in. Om ett samtycke ges, kan kunden alltid återkalla samtycket.

6. Automatiserat beslutsfattande.

Vi tar inga automatiserade beslut.

7. Till vem kan personuppgifter komma att lämnas ut till.

Kundens personuppgifter kan komma att delas med tredje part, till exempel betaltjänstföretag och leverantörer. Innan sådana uppgifter delas med tredje part säkerställer alltid Allt om Cupcakes att de sekretessförpliktelser som gäller följs.

Vissa tjänster vi utför innebär att vi måste lämna ut uppgifter om kunden, exempelvis då vi ibland använder oss utav tredje part för leverans samt betalning för att vi ska kunna genomföra kundens beställning.

Allt om Cupcakes delar inte personuppgifter med tredje part i syfte av marknadsföring.

8. Utlämnande av personuppgifter

Information om kund lämnas ytterst sällan till tredje part. Undantag är exempelvis leveransuppgifter om kund till leverantörer som levererar de varor som kunden har beställt. Information kan även lämnas till betalningsförmedlare Klarna Bank AB.

Det kan även uppstå omständigheter då vi är enligt lag skyldiga att lämna ut uppgifter till myndigheter.

Utöver detta kan information om kund lämnas över till tredje part:

- då rättslig händelse förpliktigar företaget att lämna ut information om kund.

- information om kund kan lämnas till kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande byråer.

9. Hur kundens personuppgifter skyddas.

Allt om cupcakes vidtar tekniska, organisatoriska samt administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi samlar mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst.

10. Hur vi lagrar personuppgifter.

Information som lagras av Allt om Cupcakes lagras på säkra servrar. Eventuella betalningstransaktioner kommer att krypteras med hjälp av SSL-teknik. I den situation där företaget har givit kunden ett, eller ett av kunden valt, lösenord som ger ytterligare tillgångar till tjänster på webbplatsen, ansvarar kunden för att hålla detta hemligt. Vi uppmanar å det starkaste kunden att aldrig dela sina lösenord med annan individ.

11. Direktmarknadsföring.

Kunden har möjlighet att ange om denne önskar mottaga marknadsföring via e-post om produkter och tjänster Allt om Cupcakes erbjuder (nyhetsbrev). Detta under förutsättningen att kunden inte har motsatt sig sådan information.

12. Avregistrering av direktmarknadsföring.

I händelse att kunden önskar avregistrera från direktmarknadsföring kommer information om detta att inkluderas i all direktmarknadsföring där detta är fysiskt möjligt.

13. Kundens rättigheter vad gäller dataskydd.

Som kund hos Allt om Cupcakes har kunden rättigheter vad gäller de uppgifter som samlas om kunden. Kundens begäran att utöva nedanstående rättigheter bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter. Dessutom kan de uppgifter som behövs för att Allt om Cupcakes ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, hävda rättsliga anspråk eller genomdriva avtal behållas.

13.1 Begära åtkomst till kundens personuppgifter.

Kunden har rätt att få tillgång till de personuppgifter som lagras om hen. Rätten till åtkomst kan begränsas av gällande svensk eller europeisk lagstiftning eller skydd av annan persons privatliv samt vad gäller skydd av Allt om Cupcakes affärskoncept samt affärsrutiner.

13.2 Begära rättelse av felaktiga personuppgifter.

Felaktiga personuppgifter har kunden rätt att begära rättelse utav. Detta begränsas dock av där lagstiftning eller författning säger annat.

13.3 Begära radering av personuppgifter.

Kunden har rätt att begära att information som samlats om kundens personuppgifter raderas om:

-        Kunden återkallar sitt samtycke till informationslagringen och det inte föreligger någon rättslig grund för informationslagringen.

-        Kunden invänder mot informationslagringen och det inte föreligger någon rättslig grund för informationslagringen.

-        Kunden invänder mot lagring av personuppgifter i syftet direkt marknadsföring.

-        I händelse att behandlingen av kundens personuppgifter strider mot gällande lagstiftning.

-        Behandling av personuppgifter avser icke-myndig person, i det fall informationen samlades in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster.

13.4 Begränsning av lagring av personuppgifter.

I händelse att kunden motsätter sig riktigheten eller lagligheten i den information som är lagrad, eller i händelse att kunden har utnyttjat sin rätt till begränsning av den lagrade informationen kan kunden begära att personuppgifter som lagras om kunden begränsas till enbart lagring. I sådant fall begränsas informationen till lagring tills det att rättelse av uppgifterna genomförts eller tills det går att lagligt fastställa att företagets intressen har företräde framför kundens.

Kunden kan även begära att personuppgifter inhämtade om hen begränsas till lagring i fall att rätt till radering av uppgifterna inte uppnås.

I händelse att syftet med de registrerade personuppgifterna enbart är rättsliga, kan kunden kräva att all behandling av uppgifterna begränsas till lagring. Allt om Cupcakes förbehåller sig rätten att behandla personuppgifter i andra syften då detta är nödvändigt för att hävda rättslig anspråk eller om kunden lämnat sitt samtycke till detta.

13.5 Invändning mot behandling utifrån Allt om Cupcakes berättigade intresse.

Kunden innehar alltid rätten att invända mot behandling av personuppgifter i syftet direkt marknadsföring eller profilering i samband med marknadsföring.

13.6 Dataportabilitet.

Kunden innehar rätten att få ut de personuppgifter som lämnats till Allt om Cupcakes i ett maskinläsbart format. Observera att detta endast gäller de personuppgifter som behandlas med stöd av samtycke eller för att fullgöra ett avtal.

14. Hur länge kundens personuppgifter behandlas.

Personuppgifter sparas den tidsperiod som krävs för att uppnå de ändamål varför dessa samlades in, eller den tidsperiod som rådande lagstiftning kräver.  Vilket innebär att personuppgifter sparas den tid som är nödvändig för att fullgöra avtal och den tids som enligt lagar och författningar kräver att uppgifterna lagras.

15. Registerutdrag, rättelse och återkallelse av samtycke.

Kunden har rätt att en gång per kalenderår begära information, rättelse eller radering av de personuppgifter som Allt om Cupcakes behandlar. Detta görs skriftligen, undertecknas av kunden samt skall innehålla information om För- och efternamn samt kundnummer. Dessutom skall förtydligande om vilken information kunden önskar tillgång till specificeras. Vänligen sänd begäran till: Allt om Cupcakes, Rundelsgatan 19, 21136 Malmö.

16. Förändringar i integritets- och dataskyddspolicy.

Förändringar av integritets- och dataskyddspolicy publiceras på denna sida.

Senast uppdaterat 28 juni 2022